16:00 – 17:30 Kuhstall OG – Vom Kongo nach Botswana